info@btl.tl 3311539

๐„๐ณ๐ž๐ค๐ฎ๐ญ๐ข๐ฏ๐ฎ ๐๐“๐‹, ๐„.๐ ๐‡๐ž๐ญ๐š๐ง ๐„๐ง๐ญ๐ซ๐ž๐ฏ๐ข๐ฌ๐ญ๐š ๐ก๐จ๐ฌ๐ข ๐‰๐ƒ๐’ ๐ค๐จ๐ง๐š-๐›๐šฬ ๐๐ซ๐จ๐ ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฎ ๐’๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ฌ๐ฎ ๐ง๐ž๐ž๐›๐žฬ ๐€๐ฉ๐จ๐ข๐š ๐ก๐จ๐ฌ๐ข ๐‰๐ˆ๐‚๐€

Díli, 27/05/2024. Prezidente Komisaun Ezekutiva Bee Timor-Leste, Empreza Públika (BTL, E.P), Carlos Peloi dos Reis nomos Vise-Prezidente KE BTL, E.P ba Asuntu Sistema Bee, Saneamentu no Drenajen, Gustavo da Cruz, hetan entrevista hosi Senior Consultant hosi ๐‘†๐‘’๐‘›๐‘–๐‘œ๐‘Ÿ ๐ถ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘ข๐‘™๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘ก โ„Ž๐‘œ๐‘ ๐‘– ๐ฝ๐‘Ž๐‘๐‘Ž๐‘› ๐ท๐‘’๐‘ฃ๐‘’๐‘™๐‘œ๐‘๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก ๐‘†๐‘’๐‘Ÿ๐‘ฃ๐‘–๐‘๐‘’ ๐ถ๐‘œ, ๐ฟ๐‘ก๐‘‘, Hiroko Sugimoto, iha Ezekutivu nia knaar fatin, BTL, E.P sentrál, Caicoli.
 
๐‘†๐‘’๐‘›๐‘–๐‘œ๐‘Ÿ ๐ถ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘ข๐‘™๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘ก Hiroko Sugimoto, hola parte mos iha ekipa avaliasaun, nune’e mai dadalia ho Ezekutivu BTL, E.P nian, atu halo avaliasaun, hodi hatene progresu servisu liga ba asisténsia téknika ne’ebé Governu Japaun liuhosi ekipa JICA apoia ona mai Governu Timor-Leste, liu-liu mai BTL, E.P.
 
Iha entrevista ne’e, Ezekutivu BTL, E.P hatete, ida ne’e asisténsia téknika dahuluk hosi parseiru JICA iha setór bee, hafoin ezisténsia BTL, E.P, servisu hamutuk ne'e hahú iha tinan 2022 no sei remata iha tinan oin. Liuhosi kooperasaun servisu ne’e, JICA ajuda hodi dezenvolve aspeitu hot-hotu hanesan iha rekursu umanu, O&M, DAK, Enjeñaria no DCQA, ida ne’e pozitivu tebes ba BTL, E.P atu nafatin iha kooperasaun di’ak ho JICA ba futuru.
 
Ezekutivu BTL, E.P esplika, parseiru JICA nia apoia mai BTL, E.P iha parte rekursu umanu nian, mak fó ona kapasitasaun ba tékniku sira, iha O&M nian mak fó apoiu ba tékniku sira seluk iha terrenu, hodi halo reparasaun iha estasaun bomba sira, nomos iha estasaun tratamentu bee ajuda tékniku operadór sira, oinsá atu rekolla dadus hosi produsaun no distribuisaun nian, hodi haree produsaun bee loron-loron, semanalmente, mensál to’o anuál nian, hosi apoia hirak ne’e, ikus mai sistema bee ho non-revenue water ne’ebé antes ne’e ho pursentu 96 (96%) hahú tun ona ba pusentu 88 (88%), ida ne’e hatudu progresu ne’ebé di’ak tebes hosi apoiu kliente nian. Alen de ne’e, iha asisténsia téknika seluk mak halo servisu melloramentu ou implementa projetu pilotu ba sistema bee, iha aldeia tolu iha suku Manleuana nian, ne’ebé daudaun ne’e la’o hela.
 
Hosi atinjimentu ne’ebé mak iha, Ezekutivu BTL, E.P hato’o agradese wa’in ba apoia tomak hosi Governu Japaun liuhosi parseiru JICA mai TL, liuhosi asisténsia téknika ne’ebé ajuda ona iha setór bee no nafatin husu Governu Japaun no JICA nia apoia mai setór ida ne’e.


Fahe ba Sosial Media:


Parceria