info@btl.tl 3311539

Ekipa DEI & DOM BTL, E.P Halo Levantamentu Dadus iha ETAR Tibar

Liquiça, 04/05/2023. Ekipa téknika hosi Diresaun Enjeñaria no Investimentu (DEI) nomos Diresaun Operasionál no Manutensaun (DOM), Bee Timor-Leste, Empreza Públika (BTL, E.P) halo levantamentu dadus iha Estasaun Tratamentu Bee Foer (ETAR, sigla portugés), Tibar, munisípiu Liquiça.

Objetivu hosi levantamentu ne’e, hodi halo melloramentu ba ETAR refere. tanba tuir rezultadu survey ou informasaun ne’ebé kobre iha terrenu katak, tanke sedimentasaun iha ETAR ne’e la funsiona, kauza hosi intupidu, ho razaun ne’e mak tékniku hosi DEI no DOM tun ba terrenu hodi survey, nune’e atu bele loke konkursu, hodi halo melloramentu ba ETAR ne’e rasik (ETAR Tibar).

Tuir rezultadu survey katak, presiza hadi’a ou mellora tanke Anaerobik, Effluent, Filtrasaun, Sedimentasaun, pipa Washout nomos Válvula ezistente sira.

Daudaun ne’e, tékniku DEI sei halo hela análize no dezeñu, hafoin remata faze rua ne’e mak foin hakat ba faze konkursu públiku ou foin bele loke konkursu ba públiku, atu nune’e bele halo melloramentu ba ETAR ne’e. 


Fahe ba Sosial Media:


Parceria