info@btl.tl 3311539

๐๐“๐‹, ๐„.๐-๐’๐„๐„๐€๐’-๐ƒ๐๐‘๐€๐’: ๐„๐ง๐ค๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐ฎ ๐Š๐จ๐จ๐ซ๐๐ž๐ง๐š๐ฌ๐š๐ฎ๐ง ๐ก๐จ๐๐ข ๐‘๐ž๐ณ๐จ๐ฅ๐ฏ๐ž ๐๐ซ๐จ๐›๐ฅ๐ž๐ฆ๐š ๐…๐š๐ฅ๐ญ๐š ๐๐ž๐ž ๐Œ๐จ๐จ๐ฌ ๐ข๐ก๐š ๐‚๐ฎ๐ฅ๐ฎ๐ก๐ฎ๐ง

Díli, 18/03/2024. Vise-Prezidente Komisaun Ezekutiva Bee Timor-Leste, Empreza Públika (BTL, E.P) ba Asuntu Sistema Bee, Saneamentu no Drenajen, Sr. Gustavo da Cruz, akompaña hosi Diretór Operasaun no Manutensaun (DOM) partisipa iha sorumutu, ne’ebé realiza hosi Gabinete Sekretaria Estadu Eletrisidade Bee no Saneamentu (SEEAS), iha sala reuniaun Gabinete SEEAS, Caicoli, Díli.
 
Sorumutu ne’e, lidera hosi Sekretáriu Estadu Eletrisidade Bee no Saneamentu (SEEAS), Santos Noronha ho objetivu hodi buka solusaun ba problema bee moos ne’ebé komunidade suku Culuhun enfrenta durante fulan neen nia laran.
Iha sorumutu ne’e, marka prezensa mos hosi lideransa komunitária, hodi hato’o direta populasaun suku Culuhun nia preokupasaun ba SEEAS no BTL, E.P kona-bá kestaun falta bee moos.
 
Hatan preokupasaun hirak ne’e, Vise-Prezidente KE BTL, E.P ba Asuntu Sistema Bee, Saneamentu no Drenajen rekoñese problema falta bee moos iha suku Culuhun no Ezekutivu ne’e hatete, BTL, E.P iha sistema perfurasaun bee rua iha Culuhun mak durante ne’e hodi fornese bee moos ba abitante sira, maibé abitante sira nafatin la asesu bee, tanba kanu transmisaun ne’ebé hodi kanaliza bee hosi sistema perfurasaun ba tanke rezervatóriu sira ne’e, hetan estragu ou iha komunidade balun hamutuk 100-resin mak fura ku’ak kanu transmisaun refere, nune’e presaun bee kiik, ikus mai konsumidór balun labele hetan bee moos. Maske antes ne’e, ekipa BTL, E.P nian tun ona ba terrenu, hodi halo melloramentu iha suku ne’e, maibé iha komunidade balun mak interven servisu tékniku nian iha terrenu, to’o tékniku balun hetan baku ou agresaun fíziku. Tanba ne’e, BTL, E.P deside hodi retira ekipa hosi terrenu no halo uluk sosializasaun molok kontinua servisu melloramentu ne’e.
 
Ezekutivu ne’e, akresenta ekipa BTL, E.P halo ona sosializasaun ho komunidade Culuhun no daudaun ne’e, BTL, E.P prepara hela dezeñu, nune’e iha tempu badak, tékniku BTL, E.P nian sei tun fila-fali ba terrenu, atu halo melloramentu iha suku Culuhun, hodi instala fali liña transmisaun foun. Tanba ne’e, Vise-Prezidente KE BTL, E.P husu ba autoridade lokál sira atu apoia no koopera di’ak ho TL, E.P, nune’e wainhira tékniku sira tun ba terrenu, labele iha tan intervensaun ruma hosi abitante sira.
 
Iha biban ne’e, SEEAS, Santos Noronha, husu ba lideransa suku no aldeia sira, atu kolabora no akompaña tékniku BTL, E.P nian, ne’ebé iha tempu badak sei tun ba hadi’a sistema kanalizasaun bee iha sira nia aldeia no suku, nune’e hodi lori bee moos ba komunidade. Alen de ne’e, solisita ba BTL, E.P wainhira iha intervensaun ruma hosi ema ou oknum balun iha terrenu, tenke informa imediatu ba SEEAS, atu bele rezolve lalais, nune’e labele prejudika servisu iha terrenu.
 
SEEAS mos rekomenda ba BTL, E.P, atu instala kanu sira liuhosi estrada ninin, nune’e wainhira estragu fásil hodi halo manutensaun no la presiza ke’e fila-fali estrada hirak ne’ebé fui ou tau ona alkatraun.
 
Sorumutu ne’e, partisipa hosi parte DNRAS, SEEAS, BTL, E.P rasik nomos Autoridade Lokál suku Culuhun.


Fahe ba Sosial Media:


Parceria