info@btl.tl 3311539

๐๐“๐‹, ๐„.๐: ๐„๐ค๐ข๐ฉ๐š ๐๐ˆ๐‘ ๐„๐ง๐ค๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐ฎ ๐‘๐ฎ๐ญ๐ข๐ง๐š ๐ก๐จ ๐Š๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐งฬƒ๐ข๐š ๐ˆ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐๐จฬ๐ซ ๐‹๐ข๐ ๐š ๐›๐š ๐๐ซ๐จ๐ฃ๐ž๐ญ๐ฎ ๐„๐ฆ๐ž๐ซ๐ฃ๐žฬ๐ง๐ฌ๐ข๐š ๐ข๐ก๐š ๐ƒ๐ขฬ๐ฅ๐ข

Díli, 10/06/2024, Vise-Prezidente Komisaun Ezekutiva Bee Timor-Leste, Empreza Públika (BTL, E.P) ba Asuntu Sistema Bee, Saneamentu no Drenajen, Gustavo da Cruz akompaña hosi Diretór Operasaun no Manutensaun (DOM) Aleixo dos Santos hamutuk ho parte Diresaun-Jerál Estrada, Ponte Prevensaun no Kontrolu ๐ถโ„Ž๐‘’๐‘–๐‘Ž๐‘  (DGEPPCC, sigla portugés) ne’ebé hola parte iha ekipa Brigada Intervensaun Rápida (BIR) enkontru rutina ho kompañia implementadór sira, iha salaun enkontru Ministériu Obras Públika (MOP), Caicoli.
 
Reuniaun rutina entre ekipa BIR no kompañia sira ne’e, hodi atualiza progresu servisu nomos hatene hatene no identifika problema sira ne’ebé akontese iha terrenu, durante implementasaun projetu emerjénsia ba reabilitasaun estrada no drenajen sira iha kapitál Díli, nune’e bele halo intervensaun imeadiatu.
 
Tanba implementasaun projetu emerjénsia hirak ne’e, sei fó impaktu mos ba infraestrutura balun hanesan sistema kanalizasaun bee no liña eletrisidade nian, tanba ne’e liuhosi reuniaun rutina bele informa no buka solusaun, nune’e labele afeta ba servisu distribuisaun bee moos. Maibé durante ne'e, BTL, E.P mos nafatin servisu hamutuk ho kompañia implementadór sira, wainhira identifika estragu ruma, kompañia sei informa ba BTL, E.P, hafoin orienta tékniku sira hodi halo kedas intervensaun, nune’e bele garante nafatin distribuisaun bee ba konsumidór sira.
 
Enkuantu fatin ne’ebé, projetu emerjénsia ba reabiliatasaun estrada no drenajen ne’ebé la’o hela iha terrenu mak iha área Manleuana, Delta I, Aimutin, Delta II, Rotunda Elemloi, Aitarak-Laran no fatin sira seluk iha kapitál Díli.


Fahe ba Sosial Media:


Parceria