info@btl.tl 3311539

Ekipa BTL, E.P Tuir Workshop kona-bรก ๐บ๐‘’๐‘›๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘™ ๐ด๐‘๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘›๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘” ๐น๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘š๐‘’๐‘ค๐‘œ๐‘Ÿ๐‘˜

Díli, 15/03/2024, Diretór Administrasaun no Finansas, Bee Timor-Leste, Empreza Públika (BTL, E.P) Sr. Sidónio Freitas, Jestora Kontabilidade no Finansas BTL, E.P ho ekipa, parte Auditoria Interna no PAM, tuir workshop kona-bá ๐บ๐‘’๐‘›๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘™ ๐ด๐‘๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘›๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘” ๐น๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘š๐‘’๐‘ค๐‘œ๐‘Ÿ๐‘˜ ne’ebé estabelese hosi Kompañia MYT Consultoria Lda, iha edifísiu sentrál BTL, E.P, Caicoli, Díli.
 
Workshop ne’e, hodi aumenta liu tan funsionáriu BTL, E.P sira nia koñesimentu kona-bá ๐บ๐‘’๐‘›๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘™ ๐ด๐‘๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘›๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘” ๐น๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘š๐‘’๐‘ค๐‘œ๐‘Ÿ๐‘˜. Durante iha workshop ne’e, ko’alia liu ba asuntu ๐‘‡โ„Ž๐‘’ ๐‘ƒ๐‘œ๐‘ค๐‘’๐‘Ÿ ๐‘œ๐‘“ ๐น๐‘–๐‘›๐‘Ž๐‘›๐‘๐‘–๐‘Ž๐‘™ ๐‘…๐‘’๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘” & ๐ด๐‘ข๐‘‘๐‘–๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘” ๐‘›๐‘œ๐‘š๐‘œ๐‘  ๐‘†๐‘–๐‘”๐‘›๐‘–๐‘“๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘›๐‘ก ๐ถ๐‘Ž๐‘๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘› ๐‘œ๐‘› ๐น๐‘–๐‘›๐‘Ž๐‘›๐‘๐‘–๐‘Ž๐‘™ ๐‘†๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘’๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘ .


Fahe ba Sosial Media:


Parceria